Noter och kommentarer – Tillgångar

Not 29 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Tabellen visar förutbetalda kostnader och upplupna intäkter årsvis för 2021 och 2022
2022 2021
Upplupna intäkter 0 1
Förutbetalda kostnader 16 12
16 13

Upplupna intäkter avser upplupet bidrag. Förutbetalda kostnader ­avser främst fakturor avseende abonnemangskostnader.