Noter och kommentarer – Skatt

Not 15 Aktuell och uppskjuten skatt

Tabellen visar skatt på årets resultat årsvis för 2021 och 2022
2022 2021
Skatt på årets resultat
Aktuell skatt 0 0
Justering avseende tidigare år 0 0
Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader 21 73
Totalt redovisad skatt 21 73

Avstämning av effektiv skatt

Tabellen visar avstämning av effektiv skatt årsvis för 2021 och 2022
2022 2021
Procent Belopp Procent Belopp
Redovisat resultat före skatt 222 195
Skatt enligt gällande skattesats 20,6 -46 20,6 -40
Ej avdragsgilla kostnader 0 0
Ej skattepliktiga intäkter 0 0
Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond 0 0
Skillnad bokfört mot skattemässigt underlag 37 73
Skillnad återföring periodiseringsfond 0 -24
Ej avdragsgilla räntekostnader 2 -2
Underskottsavdrag 7 -7
Redovisad effektiv skatt 0 0 0 0