Hållbarhetschefen har ordet

”Vårt långsiktiga arbete har gett oss en trygg bas”

LKF har arbetat med hållbarhet länge, vilket skapat en trygg grund att stå på. Detta börjar nu ge tydlig effekt inom samtliga hållbarhetsaspekter. 2022 har energi- och klimatfrågorna dominerat, tätt följda av ett starkt fokus på social hållbarhet.

– Vårt långsiktiga hållbarhetsarbete har gett oss en trygg bas, som gör det enklare att anpassa oss efter vad som händer i omvärlden. Under pandemin hade vi en stabil grund att utgå från när det gällde social hållbarhet. Under 2022 ställdes vi inför andra utmaningar och vår trygga bas har då bland annat varit vårt väl etablerade energi­effektiviseringsarbete samt att all vår inköpta energi sedan flera år är fossilbränslefri, säger Lena Nordenbro, LKFs hållbarhetschef.

Nämn några av årets viktigaste hållbarhetshändelser!

– Vi har under året tagit fram vår allra första klimatfärdplan för nyproduktion, en handlingsplan för hur vi ska agera för att nå ett klimatneutralt byggande 2030. Dessutom har vi gjort en sårbarhetsanalys för skyfall samt en trädinventering – två viktiga verktyg framåt. Inom LKF har det även startats en skötselakademi, där vi vidareutbildar våra fastighetsarbetare. De är verkliga nyckelpersoner i att vi redan idag på många sätt stärker ekosystemtjänsterna i vår skötsel, men även i hur arbetet kan utvecklas än mer.

– Under 2022 har vi också implementerat vår strategi för bosocialt arbete. Våra ledare har fått verktyg för att arbeta strategiskt med frågorna, så att varje enhet ska veta hur de berörs och kan utvecklas framåt. Barnrättsarbetet är en annan viktig del av vårt bosociala arbete. Under 2022 har vi försökt hitta nya sätt att lyssna in barns och ungas synpunkter. Tillsammans med företaget AktivBo har vi utvecklat den allra första mini-kundenkäten i sitt slag, där vi sänt ut anpassade enkäter till barn i tre av våra områden. Resultatet ska utvärderas och därefter utvecklas.

Vilka är LKFs utmaningar inom hållbarhet?

– Samhället, och då även vi, hanterar just nu många kriser och ovanliga situationer parallellt, vilket såklart är en utmaning på flera plan. Nu gäller det, mer än någonsin förr, att både utveckla arbetet på sikt och samtidigt skapa effekt redan idag. Min starka mening är att de tre hållbarhetsperspektiven skapar värden för varandra. Vi kan till exempel åstadkomma klimatneutralitet, men även göra det resurs- och kostnads­effektivt samt skapa hem som är attraktiva ur flera perspektiv.

Något annat som präglar hållbarhets­arbetet?

– Som i många andra frågor kommer vi alltid längre om vi arbetar tillsammans. Under året har vi märkt ett stort engagemang hos våra hyresgäster när det gäller att vara delaktiga i att lösa energisituationen. Det ser vi som mycket positivt. Vi ser också ett ökat intresse för återbruk, till exempel efter­frågas fler bytesrum. LKF har en ständig samverkan med Lunds kommun i alla våra hållbarhetsfrågor, för att uppnå ett klimatneutralt Lund 2030. Vi arbetar också tillsammans med våra leverantörer och här tänker jag att vi kan komma ännu längre än vi har gjort hittills. Allmännyttan, Hyresgästföreningen och våra sponsrade föreningar är andra självklara samarbetspartner när det gäller hållbarhet.

Bild Lena Nordenbro, hållbarhetschef, LKF
Lena Nordenbro, hållbarhetschef, LKF

”Under året har vi märkt ett stort engagemang hos våra hyresgäster när det gäller att vara delaktiga i att lösa energisituationen.”