Hållbarhetsnoter

Fördjupad hållbarhetsinformation

LKF arbetar utifrån principen att hållbarhet ska vara en integrerad del i såväl det dagliga arbetet som i utvecklingen av verksamheten. Vi gör därför en kombinerad års- och hållbarhetsredovisning, där beskrivningen av vårt hållbarhetsarbete är integrerad i beskrivningen av verksamheten för år 2022.

Vi redogör för viktiga aktiviteter under året, kopplat till våra kundlöften och våra grundförutsättningar. På sidorna 14–17 redovisar vi vår intressentdialog och vår väsentlighetsanalys. Hållbarhetsaspekterna i väsentlighetsanalysen definierar innehållet i års- och hållbarhetsredovisningen och valda GRI-aspekter. Den fördjupade hållbarhetsinformationen i detta avsnitt innehåller ytterligare detaljer om styrning, mätning och uppföljning av våra hållbarhetsaspekter.

Vi redovisar sedan 2016 vårt hållbarhetsarbete enligt Global Reporting Initiative (GRI). På sidan 89 finns ett index som visar var GRI-upplysningarna redovisas. Enligt årsredovisningslagen (ÅRL) ska större företag upprätta en hållbarhetsrapport med ett specificerat innehåll. LKF har valt att presentera de upplysningar som krävs enligt ÅRL i den fördjupade hållbarhetsinformationen, men också i andra avsnitt i års- och hållbarhetsredovisningen. På sidan 89 finns ett index som visar detta.

Hållbarhetsaspekt

GRI-aspekt/ Annan indikator

Annan information

Hyresrätten

Aktivitet för lokal samhällsutveckling (egen indikator)

Kundlöfte Ett hem för dig

Hållbar livsstil

Övriga relevanta indirekta utsläpp av växthusgaser, GRI 305-3 (Scope 3)
Avfallshantering, GRI 306-2

Kundlöfte En plats att trivas på

Klimatpåverkan byggprocess

Övriga relevanta indirekta utsläpp av växthusgaser, GRI 305-3 (Scope 3)

Grundförutsättning Samhällsansvar

Klimatanpassning

Klimatanpassning, ÅRL6kap, 12§

Grundförutsättning Samhällsansvar

Delaktighet och inflytande

Upplevd trygghet och trivsel (egen indikator)

Kundlöfte En hyresvärd som bryr sig

Leverantörskedjan

Granskning av leverantörskedjan, GRI 308-1/308-2

Väsentlighetsanalys

Trygghet och Gemenskap

Kommunikation och träning i anti-korruption samt utfall, GRI 205-2/205-3

Kundlöfte En plats att trivas på

Folkhälsa

Upplevd trygghet och trivsel egen indikator

Väsentlighetsanalys

Avfallsfrågan

Avfallshantering, GRI 306-2

Kundlöfte En plats att trivas på

Ekonomisk hållbarhet

Skapat och levererat ekonomiskt värde, GRI 201-1
Rättsfall kopplade till anti-konkurrens, GRI 206-1

Grundförutsättning Ekonomi

Förvaltningsberättelse

Jämlik och säker arbetsplats

Grundförutsättning Medarbetare

Primärenergianvändning

Grundförutsättning Samhällsansvar

Ekosystemtjänster

Ekosystemtjänster, egen indikator

Grundförutsättning Samhällsansvar

Vattenanvändning

Vattenanvändning, GRI 303-1

Väsentlighetsanalys