Noter och kommentarer – Skatt

Not 34 Avsättningar

Tabellen visar avsättningar årsvis för 2021 och 2022
2022 2021
Särskild löneskatt hänförd till pension
Belopp vid årets ingång 0 0
Årets avsättningar 0 0
0 0
Uppskjuten skatteskuld
Temporära skillnader mellan bokfört och skattemässigt restvärde 144 123
Uppskjuten skatt avseende uppskrivning 3 4
Uppskjuten skattefordran inventarieköp 2021 0 -1
Uppskjuten skatt avseende fusion 2
149 127