Kundlöfte Ett hem för dig

Via ökad rörlighet och ökat byggande vill vi erbjuda fler hem

LKF vill göra kundernas väntan på ett hem så kort som möjligt. Vi vill erbjuda personliga hem att trivas i idag, anpassade efter kundernas behov. Samtidigt vill vi forma trivsamma hem för kommande generationer. Detta gör vi genom att arbeta utifrån ett helhetsperspektiv, med människa, natur och bebyggelse i balans.

Mål 2024:

Antal påbörjade bostäder: 1 000–1 200.

Utfall 2022:

177 påbörjade bostäder.

Mål 2024:

Andel kunder som fått bostad hos oss: 12 % omflyttning.

Utfall 2022:

Omflyttningsfrekvensen har legat på 11 %. (Jmf 12 % 2021).

Mål 2024:

Andel kunder som tycker det är tydligt hur de kan göra sitt hem personligt: Måttet är satt från 2023: ”Info från LKF i övrigt” från kund­enkäten, mål 2024: >90 %

Utfall 2022:

Mått är satt från och med 2023.

Exempel på aktiviteter under 2022

Riksvapnet – förslag på 120 nya bostäder ute på samråd

LKF har under flera år utrett olika alternativ för sina 66 bostäder inom kvarteret Riksvapnet 3, på Landsdomarevägen i Lund. Det förslag som mot slutet av 2022 gick ut på samråd omfattar cirka 120 nya bostäder, fördelade på fem hus i park.

De nuvarande husen har stora tekniska och energimässiga brister samt brister när det gäller bostädernas komfort, tillgänglighet och funktionalitet för hyresgästerna. De föreslagna nya bostadshusen är av hög kvalitet och stor hänsyn har tagits till områdets arkitektoniska formspråk.

– Förslaget innebär att marken används mer effektivt och att dagens krav på hållbarhet och tillgänglighet kan uppfyllas. Enligt förslaget ska de nya husen byggas på högre mark i området samtidigt som mängden grönytorna ökas, vilket gör att risken för översvämning minskar avsevärt. Dessutom innebär förslaget att vi kan erbjuda fler hyresbostäder på attraktiva Möllevången, säger Marie Enmark, affärsutvecklare på LKF.

Arkitektbild från Riksvapnet 3
Bild från informationsmöte

C/o Klostergården – ombyggnad och renovering med aktiv involvering

Under våren 2022 arrangerade LKF flera informationsmöten för de boende i kvarteren Snödrivan och Snöfoget 1 på Klostergården. Området står inför en omfattande renovering och ombyggnad.

På mötena diskuterades framför allt sommarens upprustning av källarförråden. Många ville också veta när deras hus skulle rustas upp, om de skulle behöva evakueras från sina lägenheter och om hyran kommer att påverkas av renoveringen. För att möta de boendes frågor har en särskild projektsida skapats på LKFs hemsida, där information om projektet publiceras löpande.

– Det är viktigt att våra hyresgäster kan vara välinformerade och delaktiga i det som kommer att påverka deras vardag, för att de ska känna sig trygga med vad som händer, säger Dennis Belec, distriktschef fastighetsområde Söder.

Levla – nytt utvecklings­projekt på Häradsvägen

Xplorion var LKFs förra utvecklingsprojekt, bolagets nya heter Levla. Projektet planeras på Häradsvägen i norra Lund och tar ett helhetsperspektiv på hållbart byggande med låg koldioxidbelastning, under både byggande och förvaltning.

Projektet omfattar cirka 60 lägenheter, fördelade på fem byggnader. Byggnad 1 kommer att byggas med klimatförbättrad betong, byggnad 2 med trästomme och byggnad 3 och 4 har fokus på återbruk. Här kommer allt från tegel, fönster, dörrar parkettgolv och övrig inredning att återbrukas. Byggnad 5 är en befintlig byggnad som ska bevaras.

Det planeras för lokal grön elproduktion med solceller, där överskottsenergin ska lagras antingen i batterier eller i en vätgasanläggning. Projektet ska upphandlas 2023. Byggstarten är planerad till 2024 och inflyttningen till 2026.

– Via Levla lär vi oss mer om klimatneutralt byggande. Satsningen ger oss möjlighet att följa och utvärdera tre olika byggmetoder parallellt. Vilket i sin tur gör att vi får mer kunskap snabbare än om vi hade spridit ut de tre byggmetoderna på tre efter varandra följande projekt, säger Anneli Olkvist, byggprojektledare på LKF.

Arkitektbild från Levla
Arkitektbild från Colive

Första spadtaget för Colive delningsboende

I juni 2022 togs det första spadtaget till Colive delningsboende, som LKF skapar i samverkan med företaget och flera andra aktörer. Inflyttningen är beräknad till 2024.

Colive delningsboende består av 81 rum fördelade på 10 delningslägenheter. Boendeformen erbjuder resurssnåla bostäder med social hållbarhet, som bidrar till att skapa trivsel och trygghet. De boende hyr ett rum med toalett och dusch och får samtidigt tillgång till vänner, vardagsrum, kök, uteplats och andra gemensamhetsytor. Städning, möbler och hemförsäkring ingår i hyran.

– Colive delningsboende möjliggör social gemenskap för unga vuxna och går helt i linje med hållbarhet och delningsekonomi.
Vi på LKF vill ge dessa lundabor en möjlighet till en bostad, säger förvaltningschef Håkan Nilsson.

Förbättrad utemiljö avslutar flerårig renovering av Offerkällan

Lägenheterna på Offerkällan i Lund har renoverats i flera år. Nu har turen kommit till en förbättring av utemiljön, inklusive renovering av områdets garagetak. Arbetets första etapp inleddes i augusti 2022.

Garagen i området ligger under mark, vilket innebär att deras tak även utgör marken till de gemensamma gårdarna. Taken har bland annat tagit skada av rötter från stora träd och är i dåligt skick.

Totalt ska sex garage och gårdar göras om, där alla gårdar får olika teman. Tanken är att utvecklingen av utemiljön ska länka samman den nybyggda husen med de äldre gårdarna och skapa en känsla av gemenskap i området.

– Enligt områdets NöjdKundIndex vet vi att kontakten med grannarna och den upplevda tryggheten har minskat på området. Därför tar vi nu ett helhetsgrepp på belysningen samtidigt som vi försöker öka de boendes rörelse och aktivitet. Med detta hoppas vi skapa en tryggare och mer trivsam miljö, säger Sofia Ekelin, distriktschef fastighetsområde Norr.

Satsningen på Offerkällan omfattar bland annat följande: nya tätskikt på garagen, nya elledningar och ny belysning (för att skapa mer energieffektiva lösningar och en bättre ljusbild), renovering av vatten- och avloppsanläggningen samt upprustning av utemiljön (som består av gårdar, lek- och aktivitetsplatser, stråk, entréområden och planteringar). Arbetet med att utforma den nya utemiljön inleddes redan sommaren 2020, med fyra work­shops, där de boende bjöds in för att berätta vad de saknade på området.

Flygfoto över området Offerkällan

Svårt få ekonomi i bygginvesteringar

En rad faktorer och händelser satte sin tydliga prägel på 2022, bland annat: ökade el- och gaspriser, stigande inflation, höjda räntor, ökade levnadskostnader samt minskad köpkraft. Bygg- och fastighetsbranschen har också mött utmaningar.

– När det gäller byggmaterial har vi sett 20-procentiga kostnadsökningar. Entreprenadpriserna har haft en ökning på cirka 15 procent. Det är med andra ord svårt att få ekonomi i våra investeringar just nu, vilket har fått oss att under 2022 avbryta en av våra pågående upphandlingar. Om det i sin tur påverkar LKFs mål om nyproduktion, som är satt till 2024, återstår att se, säger LKFs byggchef Peter Ovenlund och tillägger:

– Det ser också ut som att antalet nya byggstarter i Sverige har sjunkit under 2022, efter flera år med höga volymer och god värdetillväxt. De höga räntorna, att vi är på väg in i en lågkonjunktur, flera omvärldskriser samt ökade avkastningskrav gör att värdet på fastigheter nu sjunker något, även på Lunds relativt starka bostadsmarknad.

LKF fortsätter dock att arbeta för byggstart i de planerade projekten under 2023 och framåt.

– Om vi ska kunna byggstarta i den takt som vi har planerat behöver produktionskostnaderna minska, efter att ha ökat kraftigt de senaste två åren, säger byggchef Peter Ovenlund.

Antal bostäder

PROJEKT (FASTIGHET)

Färdigställt 31/12/2022

Pågående*

Under
planering

Totalt per projekt

Gränden, Norra Fäladen

35

152

Kuylenstierna, Genarp

16

16

Skymningen 5, S Brunnshög

49

49

Ådan, Ejdervägen

25

25

Koggen 1, Linero

55

55

Kornknarren, Stångby

68

68

Pilgrimen 2, Södra Råbylund

113

113

Colive och Mariehus Brunnshög

107

107

Knudsgården etapp 1, Veberöd

48

48

Tirfing 1, Linero

42

42

Ornitologen på Örnvägen, Väster

129

129

Häradsvägen, N Fäladen

61

61

Vattenrännan mfl etapp 1, Dalby

85

85

Smaken, Brunnshög

90

90

Södra Råbylund etapp 3

140

140

Råbykungen/Stenkrossen

183

183

Sandbybacke

220

220

Solhällan, Mårtens Fälad

220

220

Spinnrocken och Ullen

25

25

Stångby etapp 2

35

35

Molnet 1 & 2, Klostergården

110

110

Vattenrännan mfl etapp 2 o 3, Dalby

110

110

Hövändaren mfl, Stångby

100

110

Knudsgården etapp 2, Veberöd

43

43

Förskolekvarteren, Brunnshög

100

100

Borgen 24 i Genarp

35

35

Margretedal

80

80

Nöbbelöv, Kävlingevägen

250

250

Riksvapnet 3

140

140

Summa lägenheter

125

562

2027

2841

Särskilda boenden

PROJEKT (FASTIGHET)

Färdigställt 31/12/2022

Pågående*

Under
planering

Totalt per projekt

Koggen 1, Linero

18

18

Stångby, äldreboende

50

50

Tirfing 1, Linero

6

6

Solhällan äldreboende

60

60

Vattenrännan mfl, Dalby

12

12

Sandby Backe

6

6

Smaken, Brunnshög

60

60

Guldåkern, Södra Råbylund

66

66

Summa boendeenheter 0 74 204 278
Total summa 125 636 2 231 3 119

*Pågående = Avses de projekt där investeringen är beslutad och entreprenaden beställd