Noter och kommentarer – Tillgångar

Not 18 Rörelsefastighet

Tabellen visar rörelsefastighet årsvis för 2021 och 2022
2022 2021

Ingående anskaffningsvärden

0 0

Från fusion

17 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 17 0
Ingående avskrivningar 0 0
Från fusion -1 0
Utgående ackumulerade avskrivningar -1 0
Utgående redovisat värde 16 0