Noter och kommentarer – Tillgångar

Not 26 Andra långfristiga fordringar

Tabellen visar andra långfristiga fordringar årsvis för 2021 och 2022
2022 2021
Ingående anskaffningsvärden 9 9
Tillkommande fordringar 7 0
Avgående fordringar -1 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 15 9
Utgående redovisat värde 15 9