Hållbarhetsnoter – Miljörelaterade GRI-aspekter

Vattenanvändning, GRI 303-1

Kopplat till pågående klimatförändringar, med torka vissa delar av året och risk för skyfall andra delar av året, så har frågor kring vatten ur flera perspektiv blivit en alltmer prioriterad fråga. 

Avgränsning  

Som fastighetsägare kan vi skapa förutsättningar för våra hyresgäster att minimera sin vattenanvändning. Att varmvattenanvändningen sjunker bidrar till att energimålen uppnås. Vi kan även uppmärksamma och minimera användningen av vatten vid den dagliga skötseln av våra fastigheter och utemiljöer.

Styrning och mål

LKF arbetar för att uppmuntra hyresgästerna till  en minskad vatten­användning och ökad kontroll av densamma. Även inom företaget arbetar vi med att sänka vår vatten­användning, vilket främst berör vårt arbete med utomhusmiljön.

Individuell mätning och debitering av varmvatten finns i cirka en tredjedel av fastighetsbeståndet och installeras i all nyproduktion samt vid ombyggnad. Nyproducerade fastigheter förbereds även för individuell mätning och debitering av kallvatten.

Mätning av kallvatten sker områdesbaserat, som underlag till VA SYD för debitering. 

Under 2023 kommer vattensparprojekt att initieras och även genom­syra arbetet internt på LKF. Sedan tidigare ska installerade snålspolande armaturer ses över och, vid behov, förnyas. Snålspolande armaturer sätts in i alla nyproduktionsprojekt. 

LKF deltar i Vinnova-projektet Future City Water, tillsammans med flera andra aktörer. Inom projektet har en BRIKKA om vatten utvecklats (en BRIKKA fungerar ungefär som en mobilapp). Tanken är att hyresgästerna, via denna “app”, ska få sin vatten­användning visualiserad och även få tips om hur de kan minska sin vatten­användning. Vatten-­BRIKKAN ska, tillsammans med andra BRIKKOR, ingå i LKFs Boportal, som vidareutvecklas under 2023.

Skötsel av våra utemiljöer innebär behov av vatten för främst bevattning, men även till exempel för ogräsbekämpning genom hetvatten. För att minska behovet av skötsel och därmed även bevattning väljer vi växter som etablerar sig snabbt, som täcker markytan bra och som är valda efter klimatzon – torktåliga växter  på soliga ytor och mer skugg­tåliga på skuggiga ytor.

Utfall

Vattenanvändningen i beståndet minskar och har nu återgått till de nivåer som rådde före pandemin. Under det gångna året har det kontinuerliga arbetet med att identifiera och åtgärda läckor i beståndet fortsatt.

Vattenförbrukning (liter/m2)

Områden med IMD* varmvatten: 1 214 liter/m2

Områden utan IMD* varmvatten: 1 282 liter/m2

*) IMD=Individuell mätning och debitering av varmvatten