Noter och kommentarer – Tillgångar

Not 22 Maskiner och inventarier

Tabellen visar maskiner och inventarier årsvis för 2021 och 2022
2022 2021
Ingående anskaffningsvärden 89 70
Inköp 43 22
Försäljningar/utrangeringar -3 -3
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 129 89
Ingående avskrivningar -42 -37
Försäljningar/utrangeringar 3 2
Årets avskrivningar -12 -7
Utgående ackumulerade avskrivningar -51 -42
Utgående redovisat värde 78 47