Hållbarhetsnoter – Miljörelaterade GRI-aspekter

Minskning i energianvändning genom energieffektivisering, GRI 302-4, 302-1

LKF fokuserar dels på hur effektivt vi använder energin i våra fastigheter – både avseende vår egen användning och våra hyresgästers, dels på hur den energi vi använder är tillverkad. Båda aspekterna är viktiga ur ett ekonomiskt såväl som miljömässigt perspektiv.

Vi vill ta ansvar för vårt klimatavtryck och utveckla vårt arbete för att hitta hållbara lösningar som minskar både direkta och indirekta klimatutsläpp.

Avgränsning

Vårt energimål är formulerat för köpt energi, men primärenergiperspektivet är vägledande för oss, i enlighet med Lunds kommuns Energi­plan. Användning av köpt energi, total energi och primärenergi redovisas.

Rapporteringen omfattar energianvändningen i samtliga fastigheter i beståndet. Delar av beståendet utgår dock med kallhyra, vilket innebär att hyresgästerna själva ansvarar för uppvärmning. Ytorna för dessa delar av beståndet är exkluderade från nyckeltalen för värme.

I nyckeltalen är det enbart fastigheternas energianvändning som rapporteras, det vill säga den energi som går åt till uppvärmning och fastighetsel. I tillägg rapporteras även mängden egenproducerad el och värme från solceller respektive solfångare som LKF äger. Slutligen redovisas organisationens totala energianvändning.

Styrning och mål

LKF har antagit Allmännyttans Klimatinitiativ med målsättningar om energieffektivisering på 30 procent till 2030. Som ett led i detta arbete har LKF utvecklat en räknesnurra, LEDA30, som kartlägger hur många kilowattimmar vi använder per kvadratmeter i vårt befintliga bestånd.

Utifrån målsättningen mot 2030 finns ett energieffektiviseringsmål till år 2024 i LKFs Affärsplan 2021–2024.  Målet är uttryckt ”Energi­effektivisering med 7 % till 2024 (jmf med år 2020, % minskning av total mängd köpt energi (normalårskorr)).”

Energieffektiviseringsmålet uppnås genom löpande energi­effektivisering i driften och energibesparande åtgärder vid underhåll och ombyggnad, som till exempel fönsterbyte/renovering, tilläggsisolering och åtgärder för återvinning av värme. Ökad medvetenhet kring energianvändning hos våra hyresgäster är också en viktig aspekt. Det har visat sig tydligt under energisituationen 2022, då vi tillsammans med hyresgästerna inventerat och driftoptimerat samtliga fastigheter.

Individuell mätning och debitering av varmvatten finns i cirka en tredjedel av fastighetsbeståndet och installeras i all nyproduktion och vid ombyggnad. 

All uppvärmning av fastigheterna är fossilbränslefri genom i huvudsak fjärrvärme, men även avtalad köpt biogas och avtalad köpt grön el. För att ge goda förutsättningar för de fastigheter som utgår med kallhyra, under­håller och bygger LKF energisnålt med förhoppningen att det bidrar till att hålla användningen nere. 

All fastighetsel är fossilbränslefri genom avtalad köpt grön el från vatten­kraft, enligt certifiering Bra miljöval.

Enligt tidigare genomförd takinventering för solceller har under 2022 de första två etapperna av utbyggnaden påbörjats. När projekten står klara kommer ytterligare cirka 800 kW installerad effekt att adderas till vår befintliga produktion. Den totala årliga produktionen väntas kunna uppgå till tre miljoner kilowattimmar.

För att kunna tillvarata den egenproducerade energin utforskas möjligheterna kring lagring i vätgas- och batterilösningar. LKF agerar även på flexibilitetsmarknader och undersöker vidare möjligheter med AI-styrning för ytterligare energibesparingar. Ambitionen är att låta beståndets fastig­heter bli en del av det lokala energisystemet. 

I samband med att nybyggnads- och ombyggnadsprojekt avslutats och byggnaderna driftsätts, följs energianvändningen upp gentemot projekterade värden. Det är viktigt att de projekterade värdena överensstämmer med verkligheten eftersom de bland annat ligger till grund för finansiering genom gröna obligationer. 

Utfall

Energianvändning

  • Affärsplan 2021–2024:
    Energieffektivisering med 7 % till 2024
    (jmf med år 2020, % minskning av total mängd köpt energi (normalårskorr)).

Utfall 2022: 5,5 %

  • Allmännyttans Klimatinitiativ, mål om 30 % energibesparing till 2030.

Utfall 2022: 14 %

Köpt energi (kWh/m2)

2022 års utfall visar att LKFs långsiktiga arbete med driftoptimering och energibesparingsåtgärder ger resultat. Det kortsiktiga målet är nu inom räckhåll, men för att nå det ambitiöst satta långsiktiga målet krävs ytterligare satsningar på energibesparande åtgärder. Samtliga miljönyckeltal anges i kWh per kvadratmeter Atemp. Atemp-ytan är uppmätt.

Primärenergi (kWh/m2)

Variationer i primärenergifaktor förklarar förändringar över tid. För 2022 har användningen av köpt energi minskat jämfört med föregående år, trots att ytan i beståndet har ökat.

Värme (kWh/m2)

Värmeanvändningen i beståndet sjunker avsevärt. Bakom resultatet ligger kontinuerligt arbete med övervakning, driftoptimering, långsiktigt energiarbete, utökad medvetenhet samt produktion av nya, energieffektiva fastigheter.

Nyproduktion: 54 kWh/m2

Äldre bestånd med komfortvärme: 111 kWh/m2

Äldre bestånd utan komfortvärme: 125 kWh/m2

Med nyproduktion avses fastigheter byggda från och med år 2010.

Komfortvärme är en form av IMD som innebär att hyresgästerna debiteras eller krediteras beroende på vilken temperatur de väljer att ha i sina lägenheter. 21 grader ingår i hyran.

Fastighetsel (kWh/m2)

Elanvändningen i beståndet sjunker, trots att byggnaderna blir alltmer teknikintensiva. Bakom minskningen ligger bland annat ökad medvetenhet, effektreglering, energirondsarbete och utökad solcellsproduktion.

Förnybar energiproduktion

Solceller

Vid utgången av 2021 fanns det solceller knutna till totalt 23 juridiska fastigheter. Den beståndsövergripande takinventeringen som gjorts förväntas resultera i att antalet ökar kraftigt under de närmsta åren.

För att kunna tillvarata den egenproducerade energin och öka andelen egen användning utforskas möjligheterna kring lagring av energi, bl.a. i batteri och vätgaslösningar.

Solfångare

Vid utgången av 2021 fanns det solfångare knutna till totalt 5 juridiska fastigheter. Solfångare har under lång tid fått stå tillbaka för satsningar på solceller och den installerade effekten solfångare har under fler år varit oförändrad. På senare tid tycks dock attityden ha förändrats och under det gångna året har man projekterat för tekniken även i nya hus.

Egenanvändning solel

41%

Yta solenergi: 11 296 m2

Solpaneler täcker bara en bråkdel av taken i LKFs bestånd. Alla tak är inte lämpliga för solkraftsutbyggnad, men möjligheter att dela energi mellan olika fastigheter undersöks. 

Total energianvändning 114 001 MWh

I begreppet ingår all energi som använts eller distribuerats av LKF. Utöver egen användning av köpt värme och fastighetsel ingår till exempel egenproducerad energi, drivmedel för egna fordon samt el till verksamheter och hushåll (IMD). Siffrorna ligger till grund för beräkning av utsläpp av växthusgaser.