Noter och kommentarer – Intäkter och kostnader

Not 11 Eventualförpliktelser

Tabellen visar eventualförpliktelser årsvis för 2021 och 2022
2022 2021
Garantibelopp Fastigo 2 2
Avsättning pensioner vd 1 1

3 3