Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys

(MKR)

Tabellen visar kassaflödesanalys årsvis för 2021 och 2022
Not 2022 2021
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Resultat före finansiella poster 39 290 240
Avskrivningar, effekt av nedskrivningar 230 208
Övriga ej likviditetspåverkande poster såsom återföring nedskrivn. 2 5
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 523 453
Erhållen ränta 2 0
Erlagd ränta -60 -50
Betald inkomstskatt -14 -38
451 365
KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITALET
Ökning/minskning varulager 0 0
Ökning/minskning kundfordringar 10 -8
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar 15 43
Ökning/minskning leverantörsskulder -2 10
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder -17 40
Kassaflöde från den löpande verksamheten 457 451
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -4 -6
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -713 -616
Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar -14 0
Ökning/minskning kortfristiga finansiella placeringar 0 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -732 -622
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Upptagna lån 400 195
Amortering av skuld (netto) 0 0
Ökning/minskning långfristiga skulder 0 0
Erhållit aktieägartillskott 0 0
Utbetald utdelning -31 -31
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 369 165
Årets kassaflöde 94 -7
Likvida medel vid årets början 209 216
Fusion av dotterbolag 0 0
Likvida medel vid årets slut 303 209