Noter och kommentarer – Tillgångar

Not 24 Fordringar hos koncernföretag

Tabellen visar fordringar hos koncernföretag årsvis för 2021 och 2022
2022 2021
Ingående anskaffningsvärden 4 4
Fusion -4 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 4
Utgående redovisat värde 0 4