Hållbarhetsnoter – Miljörelaterade GRI-aspekter

Direkta utsläpp av växthusgaser, GRI 305-1 (Scope 1)

LKF har sedan fyra år tillbaka beräknat klimatpåverkande utsläpp enligt GHG-protokollet. Scope 1 innebär att det är direkta utsläpp från LKFs verksamhet. Alltså förbränning av drivmedel till egna maskiner, fordon, gaspannor och liknande. Inom fastighetsbranschen är direkta utsläpp i Scope 1 oftast lägre än indirekta utsläpp vid exempelvis nyproduktion och liknande.

Avgränsning

Mängd inköpt drivmedel till egna fordon och arbetsmaskiner, förbrukning egenproducerad el från solceller och solvärme samt uppvärmning från egna gaspannor.

Faktorer utgår från klimatberäkningsmetod i enlighet med Sveriges allmännyttans klimatinitiativ. För förnybara drivmedel och förnybar el använder vi faktor 0 gCO2e/kWh.

Styrning och mål

Vi har anslutit oss till Allmännyttans klimatinitiativ där allmännyttiga bolag åtar sig att minska energianvändningen med 30 procent jämfört med 2007 samt att nå fossilfrihet till 2030.

LKF bidrar även till Lunds kommuns övergripande målsättning om att bli en klimatneutral stad 2030. Kommunen har, genom ett klimatkontrakt, åtagit sig att minimera utsläppen inom kommunens geografiska gräns samt fasa ut fossila bränslen. I Lunds kommuns program för ekologisk hållbar utveckling, finns följande mål, som LKF bidrar till att uppnå;

  • Utsläppen av växthusgaser i Lunds kommun ska, jämfört med 2010 minska med minst 65 % till 2025, med minst 80 % till 2039 och vara nära noll 2050.
  • Utsläppen av växthusgaser från transportsektorn ska minska med minst 90 % mellan 2010 och 2030.

LKF arbetar i enlighet med tidigare uppnådd målsättning (år 2020) om fossilbränslefri egen inköpt energi för uppvärmning, för el och drivmedel till egna fordon. Under 2022 har skötselakademin startats, en utbildningsinsats för all områdespersonal. En av modulerna inom denna utbildning handlar om den fossilbränslefria fordonsparken.

Utfall

Vi strävar kontinuerligt efter att minska våra klimatpåverkande utsläpp och de direkta utsläppen har under 2022 fortsatt minska. Sedan två år tillbaka är fordon och arbetsmaskiner fossilfria. Arbetsmaskiner som grästrimmers, lövblås och häcksaxar har ersatts med eldrivna alternativ. Bränsle till bilar och traktorer har ersatts med fossilfri biogas samt HVO och antalet feltankningar med fossil diesel har minskat i omfattning.

Omställningen till en fossilfri fordonsflotta samt minskad förbruk­ning gör att de direkta utsläppen uppgår till 9 ton 2022, en minskning med 6 ton jämfört med föregående år. De direkta utsläpp som vi ser beror bland annat på att pump för att tanka HVO varit ur drift samt att vi i mindre utsträckning använder diesel till hyrliftar, där vi inte har garantier på att motorn kan tankas med HVO. Vi har två servicebilar som är gaskonverterade, men på grund av liten gastank och därmed kort räckvidd använder vi även bensin som drivmedel.

Scope 1 utsläpp (ton CO2)

LKFs direkta utsläpp i Scope 1 har utvecklats positivt under de senaste åren och minskar även under 2022. Förutsättningarna finns då alla fordon och arbetsmaskiner kan drivas på fossilfria drivmedel eller med eldrivna alternativ. Vi noterar färre feltankningar av fossila drivmedel under 2022. Fossila drivmedel tankas till exempel när tankstationen inte kan tillhandahålla fossilfria alternativ.