Noter och kommentarer – Intäkter och kostnader

Not 8 Planerat underhåll

Av underhållsåtgärderna utförda under 2022 utgör 59 mkr (58 mkr) HLU (hyresgäststyrt underhåll).