Hållbarhetsnoter – Ekonomiskt relaterade GRI-aspekter

Granskning av leverantörskedjan, GRI 308-1/308-2

Våra leverantörsled är viktiga för oss, ur flera perspektiv. Tillsammans med våra leverantörer har vi ännu större möjligheter att bidra till ett hållbart samhälle. I vår roll som upphandlande myndighet och beställare har vi en viktig roll i att säkerställa hållbara leverantörsled.

Avgränsning

Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljörevisioner (KMA-revisioner) utför vi på ett byggprojekt samt tre ramavtalsentreprenörer per år.

Styrning och mål

LKF genomför varje år KMA-revisioner hos våra entreprenörer, för att säkerställa att ställda krav i upphandlingen följs. KMA-revisioner genom­förs enligt rutin i miljöledningssystemet. Revisionerna omfattar både byggentreprenad och ramavtalsentreprenörer. De eventuella avvikelser som noteras tas om hand och åtgärdas av entreprenören, i dialog med LKF.

Avvikelser och dialoger kring ställda krav tas även upp på byggmöten mellan entreprenör och byggprojektledare.

I våra förfrågningsunderlag bifogar vi en egenförsäkran där leverantören/entreprenören dels intygar att inga uteslutningsgrunder föreligger, dels att ställda krav uppfylls.

Det sker ett pågående arbete med processen för avtalsförvaltning och avtalsuppföljning, där bland annat mandat och ansvar för olika roller tydliggörs och där avtalsägaren löpande, beroende på avtalets komplexitet och strategiska betydelse, har uppföljningar med respektive avtalspart.

Utfall

Revision har skett på ramavtalsentreprenörerna Bemt AB (kylarbeten), Klottrets fiende No 1 ARSF AB (kärltvätt) och YTAAB AB (mark- och anläggningsarbeten). Revision har även genomförts på JSB Construction AB, totalentreprenör för byggprojektet Pilgrimen.

Mindre avvikelser noterades vid revisionen och entreprenören kommer att åtgärda avvikelserna inom 60 dagar från det att de tagit emot den skriftliga revisionsrapporten. Hanteringen av avvikelserna sker i dialog med beställaren (LKF).

Inga kontrakt har avslutats under året som en konsekvens av bristande kravuppfyllnad hos våra leverantörer.