Noter och kommentarer – Skulder

Not 35 Skulder till kreditinstitut

Tabellen visar skulder till kreditinstitut
Specifikation av förfallotider kapitalbindning avseende fastighetslån Mkr
Skulder som förfaller inom 1 år 1 450
Skulder som förfaller senare än 1 år men senast 5 år efter balansdagen 4 000
Skulder som förfaller senare än 5 år efter balansdagen 400
5 850