Noter och kommentarer – Tillgångar

Not 16 Immateriella anläggningstillgångar

Tabellen visar byggnader och mark inklusive byggnadsinventarier skatt årsvis för 2021 och 2022
2022 2021
Pågående IT-projekt
Ingående anskaffningsvärden 6 0
Årets investeringar 3 6
Redovisat värde vid årets slut 9 9
Avslutade IT-projekt
Ingående anskaffningsvärde 0 0
Årets investeringar 1 0
Ackumulerade avskrivningar 0 0
Redovisat värde vid årets slut 1 0