Grundförutsättning Samhällsansvar

Vi möter kundernas behov och tar ansvar för en långsiktig hållbar utveckling

Vår affärsmodell ska vara hållbar. Det innebär att vi vill möta nuvarande kunders behov och samtidigt ta ett samhällsansvar för en hållbar utveckling, även för kommande generationer. Genom att ta oss an såväl social hållbarhet som miljö- och klimatfrågor kan vi åstadkomma en nödvändig omställning, där risker hanteras och värden skapas. Vi arbetar för att minska vår klimatpåverkan, öka vår förmåga att hantera klimatförändringar och agera för ett socialt hållbart Lund. 

Mål 2024:

Klimatpåverkan från projekterade nyproduktionsprojekt minskar i linje med målsättning om en klimatneutral (nettonollutsläpp) nyproduktion år 2030.

Omfattning beräkning: till och med 2025 i enheten kg CO2ekv/m²BTA (A1–A5)  Omfattning beräkning: efter 2025 i enheten kg CO2ekv/m²BTA (A–C) 

Utfall 2022:

350 kg CO2/kvm ljus BTA (A1–A5). Beräknat schablonvärde. Beräkningsmetodik i enlighet med LFM30 (Lokal Färdplan Malmö 2030.)  

Mål 2024:

Energieffektivisering: Energieffektivisering med 7 % till 2024 (jmf med år 2020, % minskning av
total mängd köpt energi (normalårskorr)).  

Utfall 2022:

Energieffektivisering: 5,5 %

Mål 2024:

Kolförråd i mark (ton och kol): Utreds.

Utfall 2022:

Måttet utreds.

Exempel på aktiviteter under 2022

Klimatfärdplan för nyproduktion

LKF arbetar för att uppnå ett klimatneutralt byggande till år 2030. För att tydliggöra vilka åtgärder som behöver genomföras har en första Klimatfärdplan för nyproduktion tagits fram under 2022. 

Planen innehåller följande fokusområden: bevarande, arkitektur och konstruktion, avfall och återbruk, val av byggmaterial, byggarbetsplats, drift och underhåll samt hållbar livsstil. Inom varje område har LKF dels identifierat vad bolaget gör i dag som är viktigt för ett klimatneutralt byggande, dels pekat ut flera områden som behöver utredas för att komma vidare. Planen hanterar också frågor om hur LKF genomför klimatberäkningar och hur bolaget hanterar data. 

Under 2023 kommer en plan för klimatneutralt byggande för ombyggnad och underhåll att arbetas fram. 

Bild på byggkranar
Bild på paraply i regnskur

Sårbarhetsanalys skyfall – en förebyggande åtgärd

Klimatförändringar pågår just nu. LKF behöver därför jobba aktivt med klimatanpassning och genomföra förebyggande åtgärder. Dels för att säkra fastigheter och boendemiljöer mot de klimatförändringar som redan finns, dels för att säkra fastigheterna mot framtida förändringar. Det kan handla om mer förekommande skyfall och längre perioder av höga temperaturer sommartid.  

Under 2022 har LKF arbetat med ett projekt om skyfallsfrågor. Syftet har varit att öka bolagets kunskap – dels om vilka fastigheter som riskerar att få skador vid skyfall, dels om vilka åtgärder som kan minska risken för just detta. Under 2023 kommer de föreslagna åtgärdsförslagen att granskas och tas vidare. 

LKF klarar sig väl på en rörlig energimarknad

Under 2022 har LKF påverkats av oroligheter i världen och på den europeiska energimarknaden. Men tack vare att nästan 90 procent av den energi som bolaget köper in är fjärrvärme – en energiform som varit relativt stabil under 2022 – har LKF påverkats mindre av den rörliga energimarknaden än många andra bolag i söder.  

Detta faktum, kombinerat med en rekordhög solkraftsproduktion samt optimeringar via moderna styrsystem och installationer, gör att energikostnaderna nästan är i nivå med budget, endast en avvikelse om 1,8%.  LKF följer energisituationen noga, genom att delta i både nationella och kommunala forum.  

bild som illustrerar energimarknaden

”Värdefulla träd” – trädinventering inledd

Hösten 2022 har LKF genomfört en inventering av träd i några bostadsområden. Ett antal trädkonsulter har kartlagt hur många träd som finns i dessa områden, vilka arter de tillhör och hur de mår. Inventeringen ska bidra till att LKF blir bättre på att hantera träd och att se dem som en viktig resurs. Träd hjälper bland annat till att minska effekter av skyfall och värmeböljor, ger många naturvärden och bidrar också med trivsel och god hälsa genom att exempelvis hantera luftföroreningar. 

LKF stöttar Q-hänget – en trygg mötesplats 

Tjejjouren i Lund har under flera år varit LKFs lokalhyresgäster. En flytt till en större och mer central lokal har möjliggjort att verksamheten Q-hänget kunnat bedrivas där. Q-hänget är en trygg och viktig mötesplats för unga personer som identifierar sig inom HBTQ+-spektrumet. Mötesplatsen har under 2022 varit välbesökt och uppskattad. LKF är sponsorer för föreningens hela verksamhet.  

Återbruk – klimatneutralt och resurseffektivt 

Att arbeta med återbruk är viktigt för att nå ett klimatneutralt och resurseffektivt byggande, vilket LKF tydligt uttrycker i sin Klimatfärdplan för nyproduktion. En stor utmaning just nu är att det saknas aktörer för såväl lagring, transport som rekonditionering. 

LKF har slutit ett ramavtal med återbruksleverantörer för kontorsmöbler, som resulterade i att 83 procent av möblerna till vårt nya kontor FutuRum är återbrukade. 

När det gäller återbruk av byggmaterial så bygger hela branschen upp kunskap, det pågår många projekt och initiativ. Inom LKF har vi bland annat gjort en återbruksinventering inför rivningen av Ornitologen när det gäller stål, betong och tegel. Det resulterade i att vi planerar att återbruka allt tegel. Vårt utvecklingsprojekt kommer att ha ett återbruksfokus för radhusen och vi har under året arbetet mycket med hur en upphandling för detta kan utformas. Vi har även testat att återbruka handfat och WC-stolar inom ett underhållsprojekt.  

Bild som illustrerar återbruk

Premiär för LKF-dagen – en branschdag om Lunds utveckling 

Den 31 maj ägde den allra första LKF-dagen rum, där samarbetspartners och branschkollegor möttes för att inspireras och samverka – för lundabornas bästa och utvecklingen av Lund. 

Temat för dagen var ”Kraften bor i Lund – attraktionskraft, innovationskraft och en av världens mest kraftfulla källor – ESS”. Programmet var späckat och varierat. En av talarna var energi- och digitaliseringsminister Khashayer Farmanbar, som pratade om förutsättningar och möjligheter för omställningen av klimat- och energiarbetet.  

LKF presenterade sina lösningar för hållbar stadsutveckling och det gavs även inblickar i vad som sker på ESS samt i framtida lösningar för hur vi kan ladda våra bilar medan vi kör. Dagen avslutades med en rundtur på LKFs nya huvudkontor FutuRum. 

– Det är tydligt att LKF har en viktig del i Lunds framgångssaga genom ett stort engagemang för Lund och Lundaborna, sa Philip Sandberg, kommunstyrelsens ordförande. 

Bild på digitaliseringsminister Khashayer Farmanbar