Rapport över förändringar i eget kapital

Rapport över förändringar i eget kapital

(MKR)

Tabellen visar rapport över förändringar i eget kapital årsvis för 2021 och 2022
Aktiekapital Bundna reserver Fritt eget kapital Summa eget kapital
Ingående eget kapital 2021-01-01 120 174 1 541 1 835
Utdelning -31 31
Årets förändring av uppskrivningsfond  -2  2 0
Återföring uppskjuten skatteskuld 12 12
Omföring av uppskjuten skatt avseende uppskrivningsfond -3 3 0
Årets resultat 231 231
Ingående eget kapital 2022-01-01 120 169 1 758 2 048
Utdelning -31 -31
Årets förändring av uppskrivningsfond -1 1 0
Fusionsresultat -1 -1
Aktieägartillskott 2 2
Årets resultat 201 201
Utgående eget kapital 2022-12-31 120 168 1 932 2 220

Återföring uppskjuten skatteskuld och överföring från uppskrivningsfond har skett med anledning av gjorda upp- och nedskrivningar av fastighetsvärden. Se även not 17 samt bilaga 1.