Noter och kommentarer – Obeskattade reserver

Not 14 Bokslutsdispositioner

Tabellen visar bokslutsdispositioner årsvis för 2021 och 2022
2022 2021
Återföring från periodiseringsfond 0 109
Lämnade koncernbidrag -3 0
-3 109