Hållbarhetsnoter – GRI-aspekter kopplade till social hållbarhet

Arbetsrelaterade olyckor och sjukdomsfall GRI 403-2

Vår verksamhet ska vara en plats där arbetet genomförs med bra engagemang, god hälsa och med arbetsglädje. Vi arbetar fokuserat med ett förebyggande arbete för en bra arbetsmiljö. Det innebär också ett kontinuerligt arbete att på bästa sätt ta hand om de arbetsskador som har uppstått eller kan uppstå.

LKF har nyligen också infört digital tillbuds- och olycksfallsanmälan, som underlättar anmälan direkt via mobiltelefon samt säkerställer uppföljning. LKF ser även möjligheter att lägga in skyddsronder digitalt i detta system, vilket ger möjligheter att enklare få en samlad bild.

Det har sammanlagt anmälts 46 tillbud och olycksfall (inkl. arbetsskada) under 2022. De tillbud och olycksfall som uppstått inom LKFs verksamhet sker oftast bland våra medarbetare som arbetar med fastighetsskötsel och fastighetsservice och är av varierande art. Den mest förekommande gemensamma orsaken är covidsmitta (10 stycken) under januari och februari 2022, därefter följer mindre halk- och fallolyckor (7 stycken), som inträffat på olika platser, främst utomhus och under vinterhalvåret. Av de 46 tillbuden och olycksfallen har 16 rapporterats in av män och 2 av kvinnor, resterande var fältet kön ej ifyllt (ej obligatoriskt fält). Sedan september 2022 är fältet kön obligatoriskt att fylla i vid en anmälan. I de flesta fall har tillbuden och olycksfallen inte inneburit någon sjukskrivning, utan endast enstaka händelser har lett till sjukskrivning på 4–14 dagar.

LKF upphandlar både stora byggentreprenader och ramavtalsentreprenader för underhållsarbete. Vi är medvetna om arbetsmiljöriskerna inom dessa entreprenader och följer arbetsmiljöarbetet löpande i våra entreprenadsmöten.

Avgränsning

Rapporteringen omfattar enbart personer med anställning hos LKF.

Styrning och mål

För att förebygga en bra arbetsmiljö och upptäcka de arbetsmiljörisker som kan uppstå, är det viktigt att arbeta med arbetsmiljöfrågor i vardagen. Närhet och bra samarbete mellan medarbetare, ledare och skyddsombud samt ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete är en bra grund. Det, kompletterat med det årliga arbetet med den stora medarbetarundersökningen och drygt 20 skyddsronder av den fysiska arbetsmiljön, ger bra förutsättningar för en bra och hållbar arbetsmiljö.

Kopplat till det förebyggande arbetsmiljöarbetet genomför vi kontinuerliga aktiviteter, med hjälp av engagerade och aktiva hälso­ambassadörer, runt om verksamheten. De skapar eller tar hand om initiativ som ger möjlighet för medarbetarna att få ett hållbart arbetsliv. Arbetet med hållbart arbetsliv på LKF omfattar flera delar: balans i livet, arbetsglädje och att må bra.

Arbetslivet och livet utanför arbetet hänger samman och är en del av hela livet. Att ha bra förutsättningar i arbetet är viktigt för att ha ett bra liv utanför arbetet och tvärtom – att skapa bra förutsättningar utanför arbetet är viktigt för att kunna göra ett bra arbete. Att ha kul på jobbet – dels via arbetsuppgifter, dels tillsammans med kollegor – underlättar också i arbetslivet.

Rörelse på jobbet, friskvård och bra kost är saker som gör att vi mår bra. När vi mår bra presterar vi också bra. Det gäller både på jobbet och utanför jobbet, det hänger samman som en helhet.

De aktiviteter som finns för medarbetare på LKF är bland annat: friskvårdsbidrag, förmånscyklar, lunchförmån, träning på arbetstid, hälsoprofilsbedömningar, möjlighet till både flextid och att tillfälligt gå ned i arbetstid oavsett befattning, inspirationsföreläsningar samt även ledar- och medarbetarevenemang, för att ge förutsättningar för kunskap, arbetsglädje och engagemang.

Utfall

  • 46 inrapporterade tillbud och arbetsskador.
  • Sjukfrånvaro: 6,3 %, varav 3,8 % korttidsfrånvaro och 2,5 % långtidsfrånvaro.

Den totala sjukfrånvaron på 6,3 % ligger något högre än förra årets sjukfrånvaro, som låg på 5,7 %. Pandemin satte fortfarande sin prägel på sjukfrånvaron, som var mycket hög under januari och februari. Sjukfrånvaron var totalt 9,7 % de två månaderna, varav korttidsfrånvaron låg på 7,3%. Den något högre korttidsfrånvaro för 2022 beror på att LKF i förebyggande syfte har låtit alla medarbetare som visat någon form av symptom stanna hemma under årets första månader. Under resterande månader av året låg sjukfrånvaron i snitt på 3,1 %.