Styrelsens och verkställande direktörens försäkran och underskrifter

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.

Lund den 1 mars 2023

Lars Granath 
Ordförande

Mattias Olsson

Claes Fleming

Ingrid Malmqvist Norin

Börje Hed

Ulf Nilsson

Håkan Ekelund

Fredrik Millertson
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den 7 mars 2023

Ernst & Young AB

 

Thomas Hallberg
Auktoriserad revisor

 

Min granskningsrapport har lämnats den 7 mars 2023

 

Lennart Nilsson
Lekmannarevisor