Noter och kommentarer – Kassaflöde

Not 39 Räntor och utdelningar

Tabellen visar räntor och utdelningar årsvis för 2021 och 2022
2022 2021
Erhållen ränta 2 0
Erlagd ränta -62 -50
60 -50