Noter och kommentarer – Intäkter och kostnader

Not 5 Anställda och personalkostnader

Tabellen visar anställda och personalkostnader årsvis för 2021 och 2022
2022 2021
Medelantalet anställda
Kvinnor 113 108
Män 160 153
273 261
Löner och andra ersättningar
Verkställande direktör 1 1
Styrelse 1 1
Övriga anställda 122 118
124 120
Sociala kostnader
Pensionskostnader för verkställande direktör 1 1
Pensionskostnader för övriga anställda 15 12
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 38 37
54 50
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader 178 170
 
Pensionsförpliktelser
Nuvarande styrelse och verkställande direktör 1 1
Tidigare styrelse och verkställande direktör 1 1
2 2
Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen  14% 20%
Andel män i styrelsen  86% 80%
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare  50% 50%
Andel män bland övriga ledande befattningshavare  50% 50%

Avtal om avgångsvederlag

Till vd finns pensionsutfästelse inom ramen för allmän pensionsplan. Därutöver förbinder sig företaget att årligen betala en individuell ­pensionsförsäkring för vd motsvarande 3 prisbasbelopp. Uppsägningstiden är 6 månader från vd:s sida, då får företaget skilja vd från sin ­befattning med omedelbar verkan, men med oförändrade anställningsförmåner under uppsägningstiden. Om företaget säger upp vd från anställningen är uppsägningstiden 6 månader. Vd har då rätt till ett avgångsvederlag som motsvarar 12 månadslöner.