Noter och kommentarer – Intäkter och kostnader

Not 9 Av- och nedskrivningar

Tabellen visar av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar årsvis för 2021 och 2022
2022 2021
Avskrivning maskiner, fordon och inventarier 10 5
Avskrivning markanläggning 8 5
Avskrivning byggnader 209 196
Utrangering byggnader 3 5
Avskrivning markinventarier 2 2
Avskrivning av immateriella anläggningstillgångar 0 0
232 213