Noter och kommentarer – Skulder

Not 36 Specifikation av lånestruktur och räntebindningstid

Tabellen visar specifikation av lånestruktur och räntebindningstid
Räntebindning Räntesats, % Lånebelopp 2022 Andel av lån, %
< 3 månader 2,45 2 848 51%
< 1 år 0,44 200 4%
< 2 år 1,38 200 4%
< 3 år 1,00 300 5%
< 4 år 0,77 350 6%
< 5 år 2,63 100 2%
> 5 år 1,24 1 550 28%
1,82 5 548 100%
Koncernkontolikviditet 302
5 850

Tabell över räntebindning avser bilaterala lån, obligationslån, certifikatslån, koncernkontolikviditet och räntederivat. Samtliga bilaterala lån är säkerställda med kommunal borgen, 3 350 mkr. Certifikatslånen om ­­1 000 mkr och obligationslånen om 1 650 mkr utgör vidareutlåning från Lunds kommun och ingår i beslutad borgensram. Pantbrev i eget förvar uppgår till 1 075 mkr.