Hållbarhetsnoter – GRI-aspekter kopplade till social hållbarhet

Antal anställda och personalomsättning GRI 401-1

På LKF arbetar vi kontinuerligt med tre fokusområden: starka team, arbetsglädje och kundfokus. Det innebär att vi i vardagen är tydliga i våra förväntningar, delar kunskap samt stöttar och påverkar varandra för att nå ständiga förbättringar.

Att vara en bra arbetsplats, där medarbetare uppfattar LKF som en attraktiv arbetsgivare, leder till en låg personalrörlighet. Antalet externa sökande till våra lediga tjänster är fortsatt högt. Under 2022 hade vi över 2 500 sökande till våra lediga tjänster.

Avgränsning

Rapporteringen omfattar enbart personer med anställning hos LKF.

Styrning och mål

LKF genomför varje år en större medarbetarundersökning, med hjälp av företaget Great Place To Work. Det långsiktiga målet med undersökningen är att vi ska bli ännu bättre på att nå våra mål via de åtgärder som genomförs efter varje års undersökningsresultat. Ett angivet mål är att LKF 2024 ska ha ett ännu starkare förtroendeindex och ha uppnått 82 procent på Great Place To Works internationella index.

Utfall

Resultatet från 2022 års medarbetarundersökning landade på 74 % på förtroendeindex. LKF fick även en certifiering som A Great Place To Work (70 % krävs för certifiering).

Nyckeltal

  • Antal anställda: 292, varav 274 tillsvidareanställda (116 kvinnor och 158 män) och 18 visstidsanställda (8 kvinnor och 10 män).
  • Antal anställda som arbetar heltid: 271, varav 255 tillsvidare­anställda (103 kvinnor och 152 män) och 16 visstidsanställda (8 kvinnor och 8 män).
  • Antal anställda som arbetar deltid: 21, varav 19 tillsvidareanställda (13 kvinnor och 6 män) och 2 visstids­anställd (0 kvinnor och 2 män).
  • Nyanställda: 32, varav 15 kvinnor och 17 män.
  • Medelålder på samtliga nyanställda: 46 år (44 för kvinnor och 47 för män).
  • Anställningstid i genomsnitt: 8 år.
  • Personalomsättning: 8,8 % (9,0 % inklusive pensionsavgångar).