Hållbarhetsnoter – Ekonomiskt relaterade GRI-aspekter

Rättsfall kopplade till anti-konkurrens, GRI 206-1

En betydande del av LKFs verksamhet kretsar kring större och mindre bygg- och renoveringsprojekt, där inköps- och upphandlingsarbetet ingår som en del. Ibland överprövas de upphandlingar vi genomför, vilket leder till olika juridiska processer, främst i Förvaltningsrätten.

Avgränsning

Omfattning: leverantörskedjan.

Styrning och mål

För att kunna agera affärsmässigt och hantera risker arbetar LKF enligt vår egen upphandlingsstrategi, som tar sin utgångspunkt i Lagen om offentlig upphandling (LOU) och den nationella upphandlingsstrategin.

Utfall

Ramavtal Elhandel

Upphandlingen överklagades av en anbudsgivare (nuvarande avtals­part) i juli 2022, dels på grund av icke proportionerliga kvalificeringskrav, dels på grund av kravet på miljö-el. Förvaltningsrätten meddelade dom till vår fördel i slutet av november 2022.

Upphandling för byggentreprenad, ombyggnad Klostergården

Upphandlingen överklagades av en anbudsgivare i oktober 2022, som menade att tilldelad entreprenör inte uppfyller kvalificeringskraven gällande referensuppdrag och kvalitets- och miljösystem. Förvaltningsrätten meddelade dom till vår fördel i januari 2023.