Resultaträkning

Resultaträkning

2022-01-01-2022-12-31 (MKR)
(noterna hänvisar till efterföljande kommentarer)

Tabellen visar resultaträkning årsvis för 2021 och 2022
Not 2022 2021
INTÄKTER
Nettointäkter bostäder 1 863 833
Nettointäkter lokaler 2 275 244
Nettointäkter övrigt 3 28 26
Andra ersättningar och intäkter från hyresgäster 29 33
Övriga intäkter 16 13
Totalt summa intäkter 1 211 1 149
DRIFTKOSTNADER
Fastighetsskötsel 4, 5 -91 -86
Felavhjälpande underhåll 5 -82 -84
Taxekostnader 6 -194 -172
Övriga kostnader 7 -25 -30
Fastighetsanknuten administration 5 -143 -134
Total summa driftkostnader -535 -506
FASTIGHETSKOSTNADER
Underhållskostnader 8 -96 -139
Fastighetsskatt -31 -30
Total summa fastighetskostnader -662 -675
Driftnetto 549 474
Av- och nedskrivningar 9 -232 -213
BRUTTORESULTAT 317 261
Central administration 5, 10, 11 -35 -31
Vinst/förlust vid avyttring av anläggningstillgångar 2 1
Övriga rörelseintäkter 12 6 9
Rörelseresultat 290 240
Ränteintäkter och övriga finansiella intäkter 2 0
Räntekostnader och liknande finansiella poster 13 -67 -45
Resultat efter finansiella poster 225 195
Bokslutsdispositioner 14 -3 109
Resultat före skatt 222 304
Inkomstskatt 15 -21 -73
Årets resultat 201 231