Noter och kommentarer – Intäkter och kostnader

Not 12 Exceptionella intäkter

Under året har det inte förekommit några exceptionella intäkter.

Under föregående år erhölls 2,8 mkr från Fora avseende konsolideringsmedel inom den kollektivavtalade sjukförsäkringen AGS.