Noter och kommentarer – Intäkter och kostnader

Not 6 Taxekostnader

Tabellen visar taxekostnader årsvis för 2021 och 2022
2022 2021
Uppvärmning 102 99
Fastighetsel 36 18
Vatten 32 32
Sophämtning 24 23
194 172