Noter och kommentarer – Skulder

Not 37 Övriga kortfristiga skulder

Tabellen visar övriga kortfristiga skulder
2022 2021
Avräkning kollektivhus 0 0
Personalrelaterade skulder 6 5
Övriga kortfristiga skulder 2 1
8 6