Noter och kommentarer – Tillgångar

Not 27 Övriga långfristiga placeringar

Tabellen visar övriga långsiktiga placeringar
Namn Bokfört värde Marknadsvärde
Räntetak 28 145
28 145