Noter och kommentarer – Eget Kapital

Not 31 Disposition av vinst

Förslag till vinstdisposition (kr) 2022-12-31

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:

Tabellen visar förslag till vinstdisposition
balanserad vinst 1 730 535 553
årets vinst 201 492 220
1 932 027 773

Disponeras så att:

Tabellen visar förslag på disponering av vinstdisposition
utdelning till aktieägare enligt huvudregel 2 226 423
utdelning till aktieägare för kommunens kostnader för bosociala åtgärder 25 000 000
i ny räkning överföres 1 904 801 350
1 932 027 773