Noter och kommentarer – Eget Kapital

Not 30 Antal aktier och kvotvärde

Tabellen visar antal aktier och kvotvärde
Namn Antal aktier Kvotvärde
Aktier 120 000 1 000
120 000 1 000

Tillskjutet kapital uppgår till 90,5 mkr vilket ligger till underlag för beräkning av utdelning till Lunds kommun. 29,5 mkr är kapital genom fondemission.