Noter och kommentarer – Intäkter och kostnader

Not 7 Övriga kostnader

Tabellen visar övriga kostnader årsvis för 2021 och 2022
2022 2021
Fastighetsförsäkringar 6 8
Avskrivna hyres- och kundfordringar 1 1
Markavgifter 1 1
Övriga driftskostnader 17 20
25 30