Noter och kommentarer – Intäkter och kostnader

Not 1 Nettointäkter bostäder

Tabellen visar nettointäkter för bostäder årsvis för 2021 och 2022
2022 2021
Bruttohyra bostäder 885 850
Hyresrabatter bostäder -17 -14
Hyresbortfall bostäder -5 -3
863 833