Hållbarhetsnoter – GRI-aspekter kopplade till social hållbarhet

Upplevd trygghet och trivsel (egen indikator)

Ett tryggt hem för alla människor är kanske en av de viktigaste förutsättningarna för ett hållbart samhälle. Grunden för hög trygghet och trivsel baserar vi på en god boendekvalitet med väl underhållna bostäder, en attraktiv utemiljö och god service till en rimlig hyra. LKF anser att möjligheter till delaktighet och inflytande över sitt boende är viktiga faktorer för ökad trivsel. Även förutsättningar för gemenskap och spontana möten grannar emellan är betydelsefullt. I en tid med växande sociala utmaningar blir det bosociala arbetet än mer aktuellt, både i nuläget och som en preventiv insats inför framtiden.

Avgränsning

Rapporteringen omfattar åtgärder som LKF har vidtagit på egen hand och i vissa fall tillsammans med samverkanspartners.

Styrning och mål

Alla medarbetare på LKF och även våra samarbetspartners, som till exempel Hyresgästföreningen eller ramavtalsentreprenörer, bidrar till det bosociala arbetet.

I LKFs strategi för bosocialt arbete definieras vårt bosociala arbete som ”Bosocialt arbete syftar till att erbjuda hyresgästen en långsiktigt hållbar boendemiljö att trivas i.” För att möjliggöra en långsiktigt hållbar boendemiljö att trivas i definierades även fyra behov, fokusområden, som behöver tillgodoses: bostad, trygghet och gemenskap, delaktighet och inflytande samt god folkhälsa. Strategin, som antogs 2021, har implementerats brett inom organisationen under hösten 2022. Respektive enhet/avdelning har själva ansvarat för att tillsammans med medarbetarna gå igenom strategin via dess informationssida på Medarbetarportalen. I samband med detta har checklistor fyllts i, för att undersöka hur nuläget ser ut och vad som behöver arbetas vidare med samt utvecklas.

Några exempel på vårt löpande bosociala arbete:

 • I samverkan med lokala hyresgästföreningar och andra lokala aktörer genomför vi trivselaktiviteter i våra bostadsområden.
 • Vi erbjuder hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll och tillval.
 • Vi samverkar med Hyresgästföreningen, bland annat om hyres­sättningsmodellen Lundamodellen.
 • Vi har hög närvaro av vår personal i bostadsområdena.
 • Vi har etablerat ”Lätt & Rätt service”, ett arbetssätt för att utveckla ännu bättre service för våra kunder, bland annat via förenklade kontaktvägar.
 • Tillsammans med lokala hyresgästföreningar har vi bosamråd/bostadsmöten.
 • Vi samverkar med det lokala föreningslivet, exempelvis genom idrottsaktiviteter för barn och unga i våra bostadsområden.
 • Vi skapar möjlighet för delaktighet i exempelvis planering av utemiljöer.
 • Åtgärder för ökad säkerhet genomförs kontinuerligt, till exempel trygghetsvandringar
 • Vi arbetar i enlighet med modellen Huskurage, för att förhindra våld i nära relationer.
 • Vi skapar fysiska eller digitala mötesplatser, gärna i samverkan med våra hyresgäster.

Att involvera barn och unga i utvecklingen av deras boendemiljöer är viktigt för oss, vi gör det genom olika projekt och aktiviteter. Under 2022 genomfördes en fortsättning på projektet Sommarpraktik, som startades 2021. Under sommaren 2022 anställde vi 52 unga hyresgäster som sommarpraktikanter. Projektet gav värden både för praktikanterna och för LKF. Inför sommaren 2023 planeras för en ny omgång.

Under våren 2022 utbildades två medarbetare till barnrättsstrateger.

Fokus på barns trygghet har även lagts vid utbildningarna om våld i nära relation inom arbetet med Huskurage. Vid misstanke om att barn far illa, exempelvis genom våld, ska en orosanmälan göras och under hösten antogs en ny rutin för upprättande av en sådan anmälan.

Under 2022 anslöt LKF till Lunds kommuns nystartade nätverket mot prostitution, där även området människohandel ingår. Förhoppningen är att fortsatt kunna bidra till kartläggning och ökad förmåga att upptäcka förekomsten. Framöver är planen att komplettera medarbetarutbildningen kring våld i nära relationer (Huskurage) med kunskap även om detta ämne.

Ett viktigt styrinstrument är vår årliga kundenkät, där vi bland annat får svar på hur våra hyresgäster trivs och om de känner sig trygga hos oss. Baserat på resultat i kundenkäten samt efter förslag från våra hyresgäster, genomför vi aktiviteter för ökad trygghet och trivsel, till exempel belysningsåtgärder eller skapande av nya mötesplatser.

Affärsplan 2021–2024, mål 2024:

 • LKF är mån om hyresgästerna: Minst 90 %, varav 55 % ska vara mycket nöjda.
 • Trygghetsindex (NKI): Alla områden ska vara över 80 %
 • Trivselindex (NKI): Alla områden ska vara över 85 %

Utfall

I 2022 års kundenkät framgår bland annat (2021 års resultat inom parentes):

LKF är mån om hyresgästerna

87,1 % svarar nöjd/mycket nöjd (87,3 %) på ”LKF är mån om hyresgästerna”

Trygghetsindex (NKI)

Trygghetsindex (NKI): Alla områden ska vara över 80 %. Utfall 2022: Medelvärde på 83,1 % (82,5 %). Det finns tre områden som hade trygghetsindex under 80 % (Offerkällan/Brunnshög 79,3 %, Rådhusrätten/Ladugårds­marken 73,2% och Gunnesbo/Nöbbelöv 78,4%)

Trygghetsindex (NKI)

Trivselindex (NKI): Alla områden ska vara över 85 %. Utfall 2022: Medelvärde på 93 % (92,3%).