Hållbarhetsnoter – Miljörelaterade GRI-aspekter

Totala indirekta utsläpp av växthusgaser, GRI 305-2 (Scope 2)

Utsläppen i Scope 2 är indirekta utsläpp kopplade till vår konsumtion av köpt fjärrvärme, fastighetsel och elvärme. Dessa utsläpp kommer från vår energianvändning i form av fastighetsel, elvärme och från vår fossil­bränslefria uppvärmning, i form av fjärrvärme. Vi arbetar långsiktigt och aktivt med att energieffektivisera vårt befintliga bestånd.

Avgränsning

Utsläppen i Scope 2 redovisas enligt ”market based method”. Faktorn som vi använder för el är 0,0005 kg CO2e/kWh. All fastighetsel är fossil­bränslefri genom avtalad köpt grön el från vattenkraft, enligt certifiering Bra miljöval. Om ­redovisning hade skett enligt ”location based method” hade istället faktorn för nordisk elmix använts: 0,057 kgCO2e/kWh. Faktorer för fjärr­värme får vi från leverantören, för 2022 använder vi 6,491 (Lund) och 7,73 kg CO2 e/MWh (Genarp).

Styrning och mål

LKFs energimål i Affärsplan 2021–2024 är: Energieffektivisering med 7 % till 2024 (jmf med år 2020, % minskning av total mängd köpt energi (normalårskorr)).

LKF följer principerna i Lunds kommuns energiplan, vilket innebär att el och värme ska vara fossilbränslefria.

LKF bidrar även till att uppfylla Lunds kommuns mål inom LundaEko, kommunens program för ekologisk hållbar utveckling. Kommunens mål inom Scope 2 är:

  • Energianvändningen ska minska med 15 % mellan 2015 och 2030 inom Lunds kommun.
  • Den lokala produktionen av förnybar el, värme och drivmedel ska 2025 vara minst 1300 GWh, varav sol och vind ska stå för minst 100 GWh.

Utfall

Vi ser en ökning av utsläppen i Scope 2 vilket beror på förändrade koldioxidfaktorer från fjärrvärmeleverantören trots att vår förbrukning minskar jämfört med föregående år.

Nedan följer ett stapeldiagram som visar utsläppen i Scope 2 de fyra senaste åren.

Scope 2 utsläpp (ton CO2)