Grundförutsättning Ekonomi

Stabil ekonomi och rimlig lönsamhet  – grunden för hållbar tillväxt 

En trygg ekonomisk grund är en central förutsättning för att LKF ska kunna växa och bygga finansiell styrka på sikt. Utifrån vår solida grund kan vi förverkliga våra kund- och medarbetarlöften, erbjuda en stabil hyresutveckling, utveckla befintliga bostadsområden samt investera i nya hem. Vi strävar också efter att nå en, för branschen, god lönsamhet och agera affärsmässigt. 

Mål 2024:

Direktavkastning på fastigheternas marknadsvärde på minst 3 %.

Utfall 2022:

Direktavkastning på fastig­heternas marknadsvärde: uppgår till 3,3 %

Mål 2024:

Avkastning på totalt kapital ska uppgå till minst 3 %

Utfall 2022:

Avkastning på totalt kapital: 3,4 %.

Mål 2024:

Synlig soliditet på minst 18 %.

Utfall 2022:

Synlig soliditet: uppgår till 25,8 %

Exempel på aktiviteter under 2022

Bild som illustrerar medlemskap i föreningen Rättvist byggande
Bild på app Rättvist byggande

Ny medlem i föreningen Rättvist byggande 

Att arbeta förebyggande för att minska en osund konkurrens, svart­arbete och ekonomisk brottslighet inom byggbranschen har länge varit en självklarhet för LKF. Under 2022 har bolaget tagit ytterligare ett steg och anslutit sig till Rättvist byggande – en förening som arbetar via samarbete mellan fastighetsbolag och flera myndigheter, med mandat och operativa möjligheter att motverka en osund konkurrens och brottslighet i och kring byggprojekt. 

Redan vid upphandling av nybyggnation ställs krav på de entreprenörer som lämnar anbud, krav som sedan följer med i kontrakts­skrivningen. Därefter gör föreningen spontana kontroller på bygg­arbetsplatser och hos underentreprenörer. Genom att gå med i Rättvist byggande visar LKF de seriösa entreprenörerna att de konkurrerar på rättvisa och lika villkor. 

Hösten 2022 har projektledarna på byggavdelningen gått en utbildning som föreningen och LKF satt ihop tillsammans.

– Vi måste stoppa fusket och säkerställa att konkurrensen sker på lika villkor. Entreprenörer som arbetar på våra byggarbetsplatser ska vara kända och kontrollerade av oss, säger Marie Ljungholm, upphandlare på LKF. 

Underhållsprojekt – för att värna om en långsiktig värdetillväxt 

För att LKF som bolag ska ha en långsiktigt god värdetillväxt är det nödvändigt att göra investeringar som både kunder och investerare uppskattar. Bolaget analyserar därför löpande hur genomförda investeringar står sig gentemot fastigheternas marknadsvärde. Målet är att ligga i linje med långsiktiga bostads­företag på jämförbara marknader. 

 – För att se till att vi har en långsiktig värdeutveckling bör investeringarna leda till ökade driftnetton och på sikt till ökad totalavkastning på våra fastigheter. Genom att göra detta kan vi mildra effekterna av eventuell negativ värdeutveckling på fastighetsmarknaden, säger Malin Wibäck, LKFs ekonomichef.

Under 2022 har flera underhålls- och ombyggnadsåtgärder genomförts, för sammanlagt 259 miljoner kronor.  

Några av de större underhållsåtgärder som genomförts 2022 är: 

  Renovering av förråden på Klostergården.

  Garage och utemiljö på Offerkällan.

• Energieffektivisering med bland annat konvertering från gas
till fjärrvärme på Kvarnstenen 1.

  Ombyggnad Nibblegården. 

LKFs femte gröna obligation

För att kunna göra de satsningar som behövs vid nyproduktion, ombyggnation och renoveringar lånar LKF pengar via olika låneformer, varav gröna obligationer är en. De gröna obligationerna tas via Lunds kommun, med lång kredittid. 

LKFs första gröna obligation togs för fem år sedan och återbetalades i våras. I oktober 2022 tog bolaget sin femte, på 200 miljoner kronor. Den är en refinansiering av delar av den första obligationen och finansierar följande projekt: Oden etapp 2, Snickaren 3 och solceller på Magistratsvägen. 

Ett mycket svårbedömt marknads- och konjunkturläge 

Inflationen har stigit snabbt, både i Sverige och globalt. Faktorer kopplade till pandemin och Rysslands krig i Ukraina är starkt bidragande till denna utveckling. Samtidigt har el- och gaspriserna stigit till mycket höga nivåer i Europa. Det här gör att hushållens köpkraft minskar och att det blir svårare att planera både hushållens och företagens ekonomier. Vilket i sin tur har fått flera av världens centralbanker att höja sina styrräntor, för att försöka dämpa den höga prisökningstakten.  

 – Reporäntan har höjts ett antal gånger under 2022 och ytterligare höjningar kan komma. Det ger ett troligt scenario där räntan går upp något i början av 2023, för att sedan hålla sig på den högre nivån under en tid framöver säger Malin Wibäck, LKFs ekonomichef, och tillägger: 

– Hela vår bransch påverkas också av ökade materialpriser och byggkostnader. Det, i kombination med det allmänna konjunkturläget, påverkar våra möjligheter att starta investeringar i den takt som vi har planerat. Vi får svårare att få ihop kalkyler och lönsamhet i kommande projekt, vilket gör att vissa projekt skjuts på framtiden.