Hållbarhetsnoter – Miljörelaterade GRI-aspekter

Ekosystemtjänster, egen indikator

Ekosystemtjänster är de tjänster som naturen ger oss människor, till exempel pollinering eller naturlig dagvattenhantering. I vår verksamhet kan vi både bevara och förstärka dessa, till nytta för såväl människan som för våra fastigheter och miljön i sig.

Avgränsning

Vi kan bevara och stärka ekosystemtjänster genom åtgärder som sker på vår mark.

Styrning och mål

Vi värnar om våra gröna ytor, där det ska finnas plats och möjlighet för våra hyresgäster att mötas. Att sköta om våra gröna ytor är en viktig del i arbetet för många av våra medarbetare. I flera av våra bostadsområden har vi testat att anlägga ängsytor eller ytor med friväxande gräs. Vi har många äldre träd som vi värnar om i våra bostadsområden, avverkning sker endast i undantagsfall. Vi planterar träd och anlägger insektsvänliga rabatter och fjärilsbuskar. Insektsholkar har byggts och satts upp, tillsammans med våra hyresgäster.

I projektet Västers Vilda Liv, finansierat via Naturvårdsverket 2016–2022, har det genomförts åtgärder för att bevara och stärka ekosystemtjänster i ett bostadsområde på Väster i Lund. Under 2022 slutredo­visades projektet.

För klimatanpassningsåtgärder se rubrik kopplad till ÅRL6kap, 12§.

I LundaEko anges delmål 5.2 mot 2030 ”I Lunds kommun har eko­systemtjänster i tätortsmiljöer och på landsbygden säkrats och stärkts. Antalet naturbaserade lösningar ska öka.

Utfall

Hösten 2022 har LKF genomfört en trädinventering inom ett antal pilotområden. Inventeringen ska bidra till att LKF blir bättre på att hantera träd och att se dem som en viktig resurs.