Noter och kommentarer – Tillgångar

Not 23 Andelar i koncernföretag

Tabellen visar andelar i koncernföretag årsvis för 2021 och 2022
2022 2021
Ingående anskaffningsvärden 8 8
Omklassificeringar 0 0
Fusion -8 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 8
Utgående redovisat värde 0 8