Noter och kommentarer – Intäkter och kostnader

Not 10 Arvode till revisorer

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

Revision utförs av E&Y. Revisionskostnaden uppgick till 193 (269) tkr. Arvodet för konsulttjänster har uppgått till 220 (126) tkr. Lekmanna­revisorerna får stöd av E&Y för att utföra revision, arvodet uppgick ­under året till 92 (183) tkr.