Noter och kommentarer – Intäkter och kostnader

Not 13 Räntekostnader och liknande resultatposter

Tabellen visar räntekostnader och liknande resultatposter årsvis för 2021 och 2022
2022 2021
Räntekostnader 60 38
Förlustreservering/återföring räntederivat -8 -6
Borgensavgift Lunds kommun 11 10
Övriga finansiella kostnader 4 3

67 45