Noter och kommentarer – Tillgångar

Not 28 Fordran på Lunds kommun

Fordran på Lunds kommun avser likvida medel på koncernkonto, saldo per bokslutsdatum uppgår till 302 mkr (196 mkr).