Hållbarhetsnoter – Miljörelaterade GRI-aspekter

Övriga relevanta indirekta utsläpp av växthusgaser, GRI 305-3 (Scope 3)

Utsläpp som redovisas i Scope 3 inkluderar indirekta utsläpp som vi har viss rådighet över och som inte redovisas i Scope 2.

Avgränsning

Inkluderar resor i tjänsten (flyg, tåg och bil), hyresgästers restavfall, utsläpp från inköpt mängd energi som inte redovisas i Scope 2, produktion och distribution av drivmedel samt brännbart verksamhetsavfall som skapats i den egna verksamheten. 2022 är första året då klimat­påverkan från nyproduktionsprojekt även redovisas i Scope 3.

Utsläpp kopplade till drivmedel, el och fjärrvärme är utsläpp som uppstår vid produktion och transport av dessa, och inte vid förbränningen.

Underlag från resor i tjänsten med flyg och tåg får vi av vår resebyrå. Faktorer utgår från klimatberäkningsmetod i enlighet med Sveriges allmännyttans klimatinitiativ samt Sveriges allmännyttas vägledning för Scope 3 beräkningar. Emissionsfaktor förbränning av restavfall (139,788 g CO2e/kWh, värmevärde 4,5 MWh/ton avfall). Faktorer för fjärrvärme får vi från leverantören, för 2022 använder vi 4,223 (Lund) och 13,54 kg CO2e/MWh (Genarp).

Styrning och mål

I LKFs affärsplan 2021–2024 finns målsättningen ”Klimatpåverkan från projekterade nyproduktionsprojekt minskar i linje med målsättning om en klimatneutral (nettonollutsläpp) nyproduktion år 2030”.

Målet kommer att mätas med följande mått:

 • Mått till och med år 2025: Klimatpåverkan kg CO2 ekv. / kvm BTA
  och år (A1–A5)
 • Mått efter år 2025: Klimatpåverkan kg CO2 ekv / kvm BTA (A–C)
 • Under 2022 har LKF Klimatfärdplan för nyproduktion arbetats fram. Klimatfärdplanen beskriver vad vi behöver göra för att uppnå ett klimat­neutralt byggande till 2030. Under 2023 kommer en Klimatfärdplan för ombyggnad och underhåll att arbetas fram.
 • I LKFs affärsplan för 2021–2024 finns även Initiativet ”Vi gör det möjligt för dig att leva och bo hållbart”, kopplat till Kundlöftet En plats att trivas på. Detta mål följs delvis upp av resultat från kundenkäten, men kommer även att följas upp av ett mått som är under framtagande. Måttet är ett klimat­fotavtryck för hyresgäster. Vi arbetar på flera sätt för att skapa förutsättningar för att våra hyresgäster ska kunna minska sin klimatpåverkan, till exempel genom förutsättningar för källsortering och hållbar mobilitet.
 • LKF har medverkat i ett projekt med bland annat Sveriges allmännytta, IVL och tio andra allmännyttiga fastighetsbolag. Resultatet från projektet presenterades i slutet av november 2022. Det finns nu en bra grund som hela branschen kan använda sig av och som skapar bra förutsättningar för LKF att utveckla Scope 3-beräkningarna, inom ramen för GHG-protokollet framöver.
 • LKFs antagna hållbara resplan innehåller målsättningar om god hälsa hos medarbetarna genom bra förutsättningar för arbetspendling, minskad klimatpåverkan genom klimatneutrala resor år 2024 samt att andelen medarbetare som tar sig till arbetet på ett fossilfritt sätt ska öka.
 • Inom LundaEko, Lunds kommuns program för ekologisk hållbar utveckling finns även målsättningar, relaterade till Scope 3, som LKF bidrar till att uppfylla. Dessa är:
 • Utsläppen av växthusgaser i Lunds kommun ska, jämfört med 2010 minska med minst 65 % till 2025, med minst 80 % till 2030 och vara nära noll 2050.
 • Utsläppen av växthusgaser från transportsektorn ska minska med minst 90 % mellan 2010 och 2030.
 • Lunds kommuns har år 2030 etablerat sig som föregångare inom cirkulärt och klimatneutralt byggande, med sikte på att ligga väl i linje med målen i den nationella färdplanen
 • Lunds kommuns ska ha ett miljöanpassat och välutbyggt mobilitetssystem med attraktiva, säkra och effektiva gång- och cykelvägar i och mellan tätorterna.

Utfall

Mål 2024: Klimatpåverkan från projekterade nyproduktionsprojekt minskar i linje med målsättning om en klimatneutral (nettonollutsläpp) nyproduktion år 2030.

Utfall: Basårsvärde (år 2020) har utifrån tre olika nyproduktionsprojekt beräknats till 350 kg CO2ekv/kvm ljus BTA (beräknat enligt metod inom Lokal Färdplan Malmö 2030 (LFM30)).

För 2022 har total 13 750 kvm ljus BTA färdigställts inom fyra projekt (Kuylenstjerna, Ådan, Skymningen, Gränden). För dessa projekt ställdes inte krav på klimatdeklaration i upphandling (upphandling före lagkrav om klimatdeklaration). Därför används basårsvärdet på 350 kg CO2ekv/kvm ljus BTA, för beräkning av totalt klimatutsläpp från nyproduktion år 2022.

Mål 2024: Klimatfotavtryck (kg koldioxidekvivalenter per hyresgäst och år). Mått utreds.

Utfall: 114 kg CO2ekv /hyresgäst och år (enbart baserat på klimat­påverkan från förbränning av restavfall och med antagandet om att vi har 1,8 hyresgäster per lägenhet). Måttet kommer att utredas och utvecklas under 2023, utifrån boendes mobilitet och boendes hushållsel.

Ökningar av utsläpp i Scope 3 beror på att mer data blir tillgänglig och att fler poster har blivit inkluderade jämfört med tidigare år.

Scope 3 utsläpp (ton CO2)

7 633 ton CO2

Vi ser en ökning av utsläppen inom Scope 3. Det beror på att vi kontinuerligt kan inkludera fler kategorier och beräkna utsläppen i större utsträckning. Klimatutsläpp från nyproduktion har beräknats för första gången 2022. Utfall för 2022 ses ovan och kompletteras av tidigare resultat per kategori och år (2020 och 2021 års resultat inom parentes i ton CO2): Inköpt energi (443 och 553), Drivmedel (24 och 30), Brännbart verksamhetsavfall (120 och 96), Hyresgäst restavfall (2138 och 2013), Resor i tjänsten (11 och 4).