Noter och kommentarer – Intäkter och kostnader

Not 3 Nettointäkter övrigt

Tabellen visar nettointäkter övrigt årsvis för 2021 och 2022
2022 2023
Bruttohyra garage och parkering 31 29
Hyresbortfall garage och parkering -3 -3
Bruttohyra övrigt 0 0
Hyresbortfall övrigt 0 0
28 26