Noter och kommentarer – Skulder

Not 38 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Tabellen visar upplupna kostnader och förutbetalda intäkter årsvis för 2021 och 2022
2022 2021
Upplupna räntekostnader 16 2
Semesterlöneskuld 16 17
Förskottsbetalda hyror 72 70
Övriga upplupna kostnader 58 63
Förutbetalda intäkter 54 61
216 213